Regulamin 
przyznawania corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą

 „Tatrzański Mnich”

§ 1

Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie ustanawia coroczne honorowe wyróżnienie pod nazwą „Tatrzański Mnich”.

§ 2

Celem ustanowienia wyróżnienia, o którym mowa w § 1, jest promocja działalności przewodnictwa tatrzańskiego w obszarze szeroko pojętej turystyki górskiej, obejmująca osiągnięcia sportowe, turystyczne, organizacyjne, kulturalne i naukowe lub inne osiągnięcia
w dziedzinie turystyki i przewodnictwa.

§ 3

Towarzysząca powyższemu wyróżnieniu nagroda finansowana jest przez Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie oraz ewentualnych sponsorów.

§ 4

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie powołuje stałą Kapitułę corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich”, zwaną dalej Kapitułą, w składzie co najmniej pięcioosobowym, której przewodniczy Prezes Koła.

§ 5

Prawo zgłaszania kandydatów do corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” przysługuje stowarzyszeniom i organizacjom turystycznym oraz Kołom
i Klubom Przewodnickim.

§ 6

Pisemne zgłoszenie kandydata do wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” wraz
z uzasadnieniem kandydatury należy złożyć w Zarządzie Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie, ul. Jagiellońska 6-6a, 30-010 Kraków, WWW. przewodnicy-tatry.pl w terminie do dnia 15 października danego roku.

§ 7

  1. Kapituła wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” dokona wyboru laureata do dnia 15 listopada danego roku.
  2. Kapituła dokonuje wyboru laureata większością głosów w obecności wszystkich członków Kapituły.
  3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

§ 8

Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 9

Zarząd KPT im. Macieja Sieczki zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, w formie pisemnych aneksów.

Kraków, lipiec 2010 r.


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *