Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, iż w porozumieniu
z Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Górskich Tatrzańskich został wyznaczony termin przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na Przewodników Turystycznych Górskich Tatrzańskich

Egzamin odbędzie się w dniach: 24 – 26 kwietnia 2009r.

Informacje o godzinie i miejscu przeprowadzenia egzaminu będą podane w terminie późniejszym.

Opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego tatrzańskiego wynosi 300, 00 zł ( 120,00 zł za część teoretyczną egzaminu i 180,00 zł za część praktyczną egzaminu).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22 31-156 Kraków,
Kredyt Bank S.A. II o/Kraków, 69 1500 1487 1214 8001 9631 0000
z dopiskiem: opłata za egzamin na przewodnika górskiego tatrzańskiego

Najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu należy dostarczyć oryginał dowodu dokonania opłaty egzaminacyjnej, który jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Dowód dokonania opłaty egzaminacyjnej można złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
tel.: (0-12) 63-03-364, fax.: (0-12) 63-03-341

  • Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się
  • Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi
  • Opłaty egzaminacyjne nie obejmują kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder