REGULAMIN

Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie

 

 

Rozdział I

Cele i zadania Koła Przewodników Tatrzańskich

 

§ 1 

 1. Koło Przewodników Tatrzańskich imienia Macieja Sieczki w Krakowie, zwane dalej “Kołem”, jest jednostką organizacyjną Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Koło zrzeszone jest w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Koło nie ma osobowości prawnej. Działalność koła jest prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Siedzibą Koła jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a.

§ 2.

Do zadań koła należy:

 1. świadczenie usług przewodnickich w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki i turystów indywidualnych,
 2. prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników,
 3. organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników oraz na podwyższenie klas przewodnickich,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględ­nieniem materiałów szkoleniowych,
 5. prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach,
 6. prowadzenie działalności socjalnej dla członków koła,
 7. współdziałanie z zarządem Oddziału w zakresie:
  1. realizacji działań Oddziału PTTK,
  2. przedłużania uprawnień przewodników jako członków kadry programowej PTTK,
  3. wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich pracę i działalność społeczną.
 8. współdziałanie z Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK, COTG w Krakowie, CPT w Zakopanem oraz z Krajowym i Wojewódzkim Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK,
 9. służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym PTTK.

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3

 1. Koło zrzesza przewodników tatrzańskich posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, którzy swoją przynależność do PTTK dokumentują poprzez opłacanie składki członka PTTK oraz składek dodatkowych uchwalonych przez walne zebranie koła /składki członkowskie, składka na CPT/,
 2. Koło może zrzeszać również przewodników tatrzańskich, którzy przed wejściem w życie ustawy posiadali uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, a uprawnień tych nie potwierdzili jako upraw­nienia państwowe,
 3. Koło może zrzeszać również przewodników tatrzańskich spoza terenu działalności Oddziału Krakowskiego PTTK.

§ 4

 1. Członkowie koła dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. zasłużonych
  3. honorowych
  4. członków seniorów.
 2. Ustanawia się tytuł “Honorowy Prezes Koła Przewodników Tatrzańs­kich im. Macieja Sieczki w Krakowie”.
 3. Przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Koła, Zasłużonego Członka Koła oraz Honorowego Członka Koła następuje na wniosek zarządu Koła, zatwierdzony przez uchwałę Walnego Zebrania Koła.
  1. Honorowym Prezesem Koła może zostać były prezes, zasłużony dla koła,
  2. Członkiem Zasłużonym koła może zostać członek zwyczajny, w uznaniu jego zasług dla koła, zgodnie z regulaminem przyznawania tego tytułu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  3. Członkiem Honorowym Koła może zostać osoba spoza koła, szczególnie zasłużona dla przewodnictwa.
  4. Członkiem Seniorem zostaje członek zwyczajny koła po ukończeniu 75 lat życia.
 4. Członek zwyczajny koła ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
  2. wybierać i być wybieranym do władz koła,
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
  4. korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez ZG PTTK,
  5. korzystać z działalności marketingowej koła,
  6. nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie.
 5. Członek koła jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień regulaminu przewodnika tatrzańskiego oraz statutu, regulaminu i uchwał władz PTTK,
  2. aktywnego uczestniczenia w działalności koła i PTTK,
  3. dbania o dobre imię PTTK, CPT i przewodnictwa,
  4. regularnego opłacania składki członkowskiej PTTK oraz składek uchwalonych przez Walne Zebranie Koła
  5. opłacanie składek członkowskich koła przez Zasłużonego Członka Koła, Członka Seniora Koła oraz Honorowego Prezesa Koła nie jest obowiązkowe,
  6. szczegółowy  zakres praw  i  obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

§ 5

 1. Utrata członkostwa koła następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie wystąpienia z koła lub z PTTK,
  2. skreślenia z listy członków koła na skutek zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż pełne trzy lata kalendarzowe,
  3. wykluczenia z koła na wniosek zarządu, zatwierdzony przez uchwałę Walnego Zebrania Koła,
  4. wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
 2. Decyzja o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków koła wymaga zatwierdzenia przez podjęcie odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Koła.
 3. Osobom wykluczonym lub skreślonym z listy członków koła przysługuje odwołanie, za pośrednictwem zarządu koła, do zarządu oddziału PTTK w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu.
 4. W przypadku utraty członkostwa, o którym mowa w ust.1 pkt 2, członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.
 5. Zawieszenie w prawach członka koła następuje w przypadku:
  1. nieprzestrzegania postanowień regulaminu koła,
  2. braku kontaktu z kołem przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
 6. Decyzja o zawieszeniu w prawach członka, skutkująca utratą czynnego i biernego prawa wyborczego, podejmowana jest na drodze uchwały zarządu koła.
 7. Przywrócenie przez Zarząd praw członkowskich może nastąpić na prośbę zainteresowanego po opłaceniu zaległych składek.
 8. Zarząd koła zobowiązany jest do powiadomienia członka koła o jego zawieszeniu.

Rozdział III

Władze Koła

§ 6

 1. Władzami koła są:

 

 •  
  1. Walne Zebranie Koła, zwane dalej “Zebraniem”,
  2. Zarząd Koła,
  3. Komisja Rewizyjna Koła.

 

 1. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
 3. Zebranie jest zwoływane przez zarząd koła co najmniej jeden raz w roku, dla przyjęcia sprawozdania zarządu i oceny działalności zarządu, oraz co cztery lata dla dokonania wyboru władz koła i ustalenia kierunku działalności na okres następnej kadencji.
 4. Zebranie, w odrębnym głosowaniu, dokonuje wyboru nowego przewodniczącego, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd Oddziału i Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.
 5. Zebranie uchwala rodzaj i wysokość składek członkowskich.

§ 7

 1. Zebranie koła jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków koła w pierwszym terminie, oraz w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
 2. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Koła.
 3. Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 4. Wybory władz koła, delegatów na zjazd Oddziału PTTK i do CPT, oraz inne w sprawach personalnych odbywają się w głosowaniu tajnym.
 5. Prawo do głosowania mają członkowie nie zalegający z opłacaniem składek dłużej niż jeden rok.

§ 8

 1. Zebranie, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 4, może być zwołane ponadto:
  1. z inicjatywy zarządu koła,
  2. na wniosek komisji rewizyjnej koła,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków koła.
 2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 9

 1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania należy podać do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
 2. Porządek obrad Zebrania powinien obejmować co najmniej:
  1. otwarcie zebrania, wybór prezydium, w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności Zebrania, uchwalenie porządku obrad,
  2. sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej koła,
  3. dyskusję i podjęcie uchwał.

§ 10

 1. Zarząd koła kieruje bieżąca działalnością koła w okresie pomiędzy Zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Zebraniem oraz Zarządem Oddziału PTTK.
 2. Zarząd koła składa się z przewodniczącego i 5-9 członków wybranych przez Zebranie.
 3. Zarząd w trakcie kadencji może uzupełnić swój skład drogą dokooptowania nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Zebranie.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 11

 1. Uchwały zarządu koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do kompetencji zarządu koła należy:
  1. zwoływanie Zebrań koła,
  2. wykonywanie uchwał władz PTTK, GPT oraz Zebrań,
  3. uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych koła,
  4. zarządzanie funduszami i majątkiem koła,
  5. czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków koła,
  6. prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek,
  7. wnioskowanie o ustalenie wysokości składek, o których mowa w rozdziale III, §6, ust.6,
  8. powoływanie stałej komisji szkoleniowej oraz w miarę potrzeby zespołów do realizacji innych zadań,
  9. opiniowanie i składanie wniosków do właściwej komisji egzaminacyjnej przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim o nadanie wyższej klasy przewod­nickiej, rozszerzenie uprawnień oraz nadanie uprawnień językowych,
  10. opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień instruktora przewodnictwa,
  11. stawianie na Zebraniu wniosków o nadanie godności Honorowego i Zasłużonego członka koła,
  12. występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień członkom koła,
  13. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności koła,
  14. opieka nad kandydatami na przewodników,
  15. składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji,
  16. występowanie z wnioskami o przyznanie i przedłużenie licencji Parków Narodowych,
  17. wydawanie komunikatów związanych z działalnością Koła.

§ 12

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3–5 członków, wybranych przez Zebranie.
 2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu koła.
 4. Prezes komisji rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach zarządu koła.
 5. Komisja rewizyjna działa niezależnie od zarządu koła i nie podlega mu w zakresie sprawowanej kontroli.
 6. Do zakresu działań komisji rewizyjnej koła należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności koła i jego zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. dokonywanie ocen oraz przedkładanie zarządowi uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli,
  3. składanie Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
  4. stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępujących członków zarządu koła.
 7. Nie uzyskanie absolutoriom wyłącza kandydowanie do władz koła w najbliższej kadencji.

Rozdział IV

Finanse i majątek koła

§ 13

 1. Koło realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
  1. składek uchwalonych przez Zebranie,
  2. dotacji, subwencji, darowizn i innych świadczeń.
 2. Koło może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na działalność programową, za zezwoleniem zarządu Oddziału PTTK, który również określa zasady prowadzenia takiej działalności.

Rozdział V

Rozwiązanie koła

§ 14

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały Zebrania, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK.
 3. O rozwiązaniu koła należy powiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK, Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego oraz Wojewódzki /Regionalny/ Samorząd Przewodnicki PTTK.

§ 15

 1. W przypadku rozwiązania koła likwidatorami są: komisja likwida­cyjna lub likwidator powołamy przez zarząd Oddziału.
 2. Likwidacje przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 16

 1. Koło używa pieczęci podłużnej o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Krakowski

KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH

im. Macieja Sieczki

w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

 1. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci i druków.
 2. Przy lokalu będącym siedzibą koła powinna znajdować się odpowiednia tablica w kolorze zielonym zawierająca treść jak w ust. 1, zaopatrzona w odznaki organizacyjne.

§ 17

 1. Koło używa odznaki organizacyjnej PTTK, której wzór określa art. 5 statutu PTTK.
 2. Koło posiada własną odznakę przewodnicką, wg wzoru zatwierdzonego przez Zebranie.
 3. Odznaka jest tłoczona obustronnie w metalu koloru mosiądzu, ma kształt elipsy o wymiarach 6cm x 5cm. W centrum znajduje się stylizowana sylwetka Mnicha, w otoku napis „PRZEWODNIK TATRZAŃSKI”. W dolnej części otoku znajduje się stylizowana litera K („kazimierzowska”) i dwie szarotki.

Blacha przewodnicka KPT im. M. Sieczki 

 1. Odznaka przewodnicka koła może być używana obok odznaki organizacyjnej PTTK.

§ 18

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje zarządowi koła.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Kraków, 28-02-2008 r.


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder