Regulamin 
przyznawania corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą

 „Tatrzański Mnich”

§ 1

Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie ustanawia coroczne honorowe wyróżnienie pod nazwą „Tatrzański Mnich”.

§ 2

Celem ustanowienia wyróżnienia, o którym mowa w § 1, jest promocja działalności przewodnictwa tatrzańskiego w obszarze szeroko pojętej turystyki górskiej, obejmująca osiągnięcia sportowe, turystyczne, organizacyjne, kulturalne i naukowe lub inne osiągnięcia
w dziedzinie turystyki i przewodnictwa.

§ 3

Towarzysząca powyższemu wyróżnieniu nagroda finansowana jest przez Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie oraz ewentualnych sponsorów.

§ 4

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie powołuje stałą Kapitułę corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich”, zwaną dalej Kapitułą, w składzie co najmniej pięcioosobowym, której przewodniczy Prezes Koła.

§ 5

Prawo zgłaszania kandydatów do corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” przysługuje stowarzyszeniom i organizacjom turystycznym oraz Kołom
i Klubom Przewodnickim.

§ 6

Pisemne zgłoszenie kandydata do wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” wraz
z uzasadnieniem kandydatury należy złożyć w Zarządzie Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie, ul. Jagiellońska 6-6a, 30-010 Kraków, WWW. przewodnicy-tatry.pl w terminie do dnia 15 października danego roku.

§ 7

  1. Kapituła wyróżnienia pod nazwą „Tatrzański Mnich” dokona wyboru laureata do dnia 15 listopada danego roku.
  2. Kapituła dokonuje wyboru laureata większością głosów w obecności wszystkich członków Kapituły.
  3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

§ 8

Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 9

Zarząd KPT im. Macieja Sieczki zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, w formie pisemnych aneksów.

Kraków, lipiec 2010 r.


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder