27 stycznia 2003 roku minęło 30 lat od chwili powstania Koła Przewodników Tatrzań­skich w Gliwicach. Po pierwszym kursie w ro­ku 1970 i pomyślnie zdanym egzaminie prze­wodnickim przez 14 osób, Tadeusz Szczerba rozpoczął żmudne, jak się później okazało, starania o utworzenie odrębnego Koła. Było to możliwe dzięki życzliwości i przychylnym stosunkom wykładowców ma kursie, a zara­zem egzaminatorów: Tadeusza Staicha, Zofii Radwańskiej-Paryskiej, Witolda H. Paryskie­go, Jana Krupskiego, Kazimierza Dzioba i Je­rzego Zembrzuskiego. Z czasem wszyscy wy­mienieni zostali Członkami Honorowymi na­szego Koła.

Kroniki Kołowe milczą na temat rocznic Koła w pierwszym 10-leciu jego istnienia. 15-lecie Kola było świętowane w maju 1988 roku w schronisku PTTK na Polanie Cho­chołowskiej, a wśród zaproszonych gości byli: dr W. H. Paryski, Maciej Pinkwart i Jerzy Zembrzuski; miały miejsce wycieczki szkole­niowe na Wołowiec, do Doliny Jarząbczej i do Doliny Lejowej.

20-lecie Koła w czerwcu 1993 roku rów­nież było obchodzone w schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej. Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Czubernat, Jan Krupski, Jacek Nodzyński, Marian Ferster i Artur Mida. Do dziś pamiętamy nocne dojście do schroni­ska z licznymi „obozami” po drodze, a także – dwa dni później – burzę z wielką ulewą, która dopadła nas w różnych zakątkach górnego piętra Chochołowskiej i -jak się później oka­zało – narobiła dużych szkód w przyrodzie.

25-lecie to już rok 1998. Lecie było ob­chodzone w dwóch turach – w maju w Poroni­nie oraz w październiku w Zubercu. Obchody na Podhalu rozpoczęły się naszą wielką, wspólną wizytą z „muzyką” na Kozińcu u pa­ństwa Paryskich, gdzie wśród zaproszonych gości towarzyszyli nam: Jan Krupski, Marian Ferster, Jerzy Bortnik, Tadeusz Bujak i Zyg­munt Bracławik. W jesiennym Zubercu byli z nami przyjaciele z Kół zakopiańskich, słowaccy przyjaciele z TANAP-u i HORSKEJ SŁUŻBY oraz starosta Zuberca. Obchody uświetniła „muzyka” Ludwika Młynarczyka z Lipnicy Małej na Orawie.

30-lecie Koła odbyło się w listopadzie 2003 roku w Zakopanem i było połączone z przyjęciem przez nasze Koło imienia patrona – Tadeusza Szczerby oraz z „blachowaniem” nowych przewodników. Rocznicowe obchody rozpoczęły się 22 listopada o godz. 1100 mszą świętą w starym kościółku przy ul. Kościeli­skiej, którą odprawił O. Leonard z Wiktorówek, a uświetnił swoim śpiewem tenor Ope­retki Śląskiej w Gliwicach – Jan Maria Dyga. Następnym punktem obchodów było uroczy­ste spotkanie w Muzeum Przyrodniczym Ta­trzańskiego Parku Narodowego, które rozpo­częło się o godz. 1330. W trakcie tego spotka­nia gliwickie Koło Przewodników Tatrza­ńskich przyjęło za swojego patrona Tadeusza Szczerbę. Zmarły w 2003 roku Tadeusz Szczerba był czołową postacią gliwickiego ośrodka przewodnictwa tatrzańskiego.

Następnie Romuald Romanowski – pre­zes KPT w Gliwicach, nadał   Marianowi Kunickiemu za bardzo dobrą i długoletnią działalność na rzecz Koła – po raz pierwszy w historii Koła, tytuł „ZASŁUŻONY DLA KOŁA PRZEWODNIKÓW TARZAŃ-SKICH w Gliwicach”. Ilona Ulatowska, pre­zes Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, wrę­czyła aktywnym przewodnikom pamiątkowe dyplomy z okazji 50-lecia powstania Oddziału PTTK. Z okazji naszego jubileuszu wręczone zostały zaproszonym gościom medale pamiąt­kowe naszego Koła, specjalnie przygotowane na tę okazję. Na zakończenie części oficjalnej, bardzo wzruszającą mowę wygłosił wicedy­rektor TPN Stanisław Czubernat…………..

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w papierowym wydaniu Maćkowej Perci.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder