Drodzy Czytelnicy!

Tak się złożyło, że w jubileuszowym, 10 roku naszego wydaw­nictwa, na spot ka­niach czwartkowych KPT im M Sieczki w COTG odbyły się pro mocje książek na­szych dwóch kolegów współpracujących z redakcją

Najpierw w marcu, Wiesław A Wójcik z obszerną i bardzo interesująco napisaną monografią Sabała Książka szybko się rozeszła i co wiem od autora, będzie jej drugie wyda­nie uzupełnione i poszerzone o nowy roz­dział Monografia została wybrana krakowską książką miesiąca września – uroczysty wieczór z wręczeniem nagrody autorowi odbył się 22 września w saloniku Lamellich w ŚOK przy ul Mikołajskiej w Krakowie

W kwietniu, Janusz Konieczniak z Encyklopedią schronisk tatrzańskich Takiego opra­cowania jeszcze nie było Książkę, urozmaiconą ciekawostkami i anegdotkami, bardzo dobrze się czyta Można się z niej dużo dowie­dzieć o obiektach turystycznych po obu stro­nach Tatr Zapewne również będzie drugie wydanie

Autorom redakcja „Maćkowej Perci” gra­tuluje sukcesu wydawniczego

A teraz powracam do 20 jubileuszowego numeru „Maćkowej Perci” Pragnę zawrócić Waszą uwagę Drodzy Czytelnicy, na kilka ciekawych pozycji Na okładce zdjęcie Magdy Przesławskiej, która w marcu tego roku wy­grała konkurs fotograficzny w naszym Kole Swoistą „perełka” naszego wydawnictwa – nie­skromnie mówiąc – jest stała rubryka Cisza Andrzej Serafin, członek redakcji „Maćkowej Perci”, przyniósł tekst swego dawnego ko­legi  Waldemara  Żyszkiewicza  tak  właśnie zatytułowany Krótkie opowiadanie było za­mieszczone w kąciku literackim „Dziennika Polskiego” wydawanego w Toronto w Kanadzie Tekst bardzo się spodobał i został umieszczo­ny w pierwszym numerze „Maćkowej Perci” Od tego momentu postanowiłem do każdego numeru wyszukiwać jakiś fragment prozy lub wiersza, związany z górska ciszą – tylko w jed­nym numerze był sam rysunek (14) Od nu­meru piątego na stałe zagościła Małgorzata Szpunar – Mareta – która do każdego tekstu o ciszy wykonuje rysunek Nie zawsze to się do końca udaje, albo z naszej winy (13), albo z winy drukarni – kapitalny pomysł połącze­nia fresku z Kaplicy Sykstyńskiej z pejzażem Tatr (9)

Po roku przerwy wracamy do „Rozmów na perci” – w bieżącym numerze spotkanie z prof. Jerzym Niewodniczańskim Janusz Konieczniak pisze o tatrzańskich peregrynacjach Stefanii Grodzieńskiej, którą głównie znamy jako literata i satyryka W bieżącym roku, w sierpniu, obchodziliśmy 100-lecie śmierci Klimka Bachledy – stąd artykuł Wojciecha Gąsienicy Byrcyna Po raz pierwszy – myślę, że nie ostatni – pojawia się z krótkim opo­wiadaniem Lenin w szczelinie Michał Jagiełło, który jest również autorem kilku tomików po­ezji Właśnie w czerwcu, również w COTG, była promocja najnowszego tomiku Ciało i pamięć Poezja niezwykle osobista i szczera, dotycząca nie tylko gór wysokich – w więk­szości są to Tatry – ale również młodzieńczych wspomnień z rodzinnych stron Kto lubi po­ezję – polecam W przyszłoś ci chciałbym wy­korzystać w Maćkowej Perci wiersze z książki, do której mam pewien sentyment Goryczka, słodyczka czas opowieści tegoż autora

Co jeszcze? – tego dowiecie się wertując strony „Maćkowej Perci”

Życzę miłej lektury


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder